زندگی چک لیستی از اهداف است؛ پس باید تیک زد و قدم برداشت!